Opdrachtgeverschap

Als Opdrachtgever ligt er vaak een zware taak op uw schouder. Op tijd en binnen budget opleveren van projecten is een ‘must’ geworden. Veel organisaties gaan tegelijkertijd over naar regievoering, waardoor de standaard werkwijze niet meer goed toepasbaar is. Hoe borgt u dat uw opdracht toch daadwerkelijk gerealiseerd wordt door uw projectteam? Bij voorkeur zonder dat u regelmatig terug hoeft te gaan naar uw bestuur met ‘slecht nieuws’. De crux zit vaak in het bij de start goed doordenken van de formulering van de opdracht en de bijbehorende kaders. De rol van de Opdrachtgever is daarbij vaak van doorslaggevende betekenis. Wij kunnen u ondersteunen bij het formuleren van de opdracht en het invullen van uw rol. Daarbij zetten wij altijd de organisatiedoelstelling en de projectdoelstelling centraal. Ervaring heeft geleerd dat hiermee in het begin vaak andere keuzes worden gemaakt die het projectsucces vergroten. Kenmerken in onze aanpak zijn doelgericht, sturing op toegevoegde waarde, risicogestuurd en rolvast.

Projectcoaching

Een doordachte kijk op de doelstellingen en rollen in het project is een belangrijke succes factor. Wij kunnen u ondersteunen om bij dit bij de start van het project te bepalen en vóóral vast te houden bij de uitvoering van het project. Wij doen dat op een coachende manier. We helpen u inzicht te krijgen in het ‘waarom’ van uw besluiten als opdrachtgever. Ook helpen we u inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen Opdrachtgever en Projectmanager. Dit kan ook van grote invloed zijn op uw besluitvorming en het projectsucces. Bij het coachen werken wij vanuit het perspectief van de te bereiken doelen, de risico’s en de rolvastheid. Quintense is aangesloten bij het platform voor projectcoaching Cohezy. Dit platform biedt dezelfde vorm van ondersteuning maar dan tussen verschillende partners die samen werken, bijvoorbeeld de opdrachtgever en opdrachtnemer in een UAV-GC-project.

Projectadvies

Het goed formuleren van de opdracht is een andere belangrijke succesfactor. Daarbij spelen afbakening van de scope en de beste aanpak een rol. Ook is een nauwkeurige check op het bereiken van organisatiedoelstellingen en projectdoelstelling van belang, zodat steeds duidelijk is dat de ‘cirkel weer rond’ is. Wij helpen u om de opdracht aan uw team zodanig te formuleren dat deze elementen goed doordacht toegepast kunnen worden. Bij de aanpak kijken we voor u naar proces én inhoud. Wij kunnen de opdracht voor u opstellen, maar ook brengen wij graag een second opinion uit op de opzet die door u of uw team is gemaakt.

Projectbeheersing

Als de opdracht aan uw team is verstrekt, dan is het uiteraard noodzakelijk dat deze ook beheerst wordt uitgevoerd. Het team voert haar projectbeheersing op het totale project natuurlijk goed en zelfstandig uit. Maar welke zaken zijn u voor u als opdrachtgever essentieel? Welke zaken leiden voor u tot gewenste of ongewenste discussies op bestuurlijk niveau? Hoe bereikt u de hoogste toegevoegde waarde? Wij ondersteunen u bij het identificeren van deze essentiële zaken en het geven van sturing hieraan. Dat kan bijvoorbeeld door de inhoud van de voortgangsrapportage vorm te geven of door het leveren van strategisch advies in de bestuurlijke verantwoording.

Procurement

Procurement of Inkoop speelt in projecten van de overheid een grote rol. Toch wordt Inkoop vaak nog gezien als operationele activiteit vlak voor de uitvoeringsfase van het project. Dat de strategische inkoopafweging bij de start van het project een hoge invloed heeft op het eindresultaat van uw project, is vaak nog onderbelicht. Uw rol als opdrachtgever hierbij, kan ook hier van doorslaggevende betekenis zijn. U kunt uw team stimuleren om bij begin van het project goed te doordenken welke mogelijkheden de markt biedt. U kunt ervoor kiezen om op doelstelling te contracteren of juist een uitgewerkte oplossing uit de markt te halen. Op die manier vormt inkoop niet het struikelblok aan het einde van de voorbereidingsfase, maar vormt het juist een versterkende factor op het projectsucces. Het vraagt van zowel opdrachtgever als projectteam een andere kijk en een andere aanpak dan gebruikelijk. We dagen u uit om hier een keer onbevangen in te stappen en te zien welke toegevoegde waarde u kunt bereiken met deze andere kijk en aanpak.

Inkoopproducten

In het inkoopproces worden verschillende inkoopproducten (inkoopdocumenten) onderscheiden. Deze inkoopproducten kunnen wij leveren. Daarbij kunt u denken aan een marktverkenning, marktconsultatie, business case, separate inkoopvisie, inkoopplan of aanbestedingsstrategie. Wij stellen de producten op met de organisatie- en projectdoelstellingen als ‘rode draad’. Hiermee wordt de kans op een succesvolle aanbesteding en uitvoering van het contract verhoogd. Desgewenst voeren wij de aanbesteding voor u uit of het contractmanagement. De producten hebben in principe betrekking op één project of inkooptraject.

Inkoopadvies

Het kan zijn dat u een inkoop gerelateerd vraagstuk heeft dat meerdere projecten betreft of zelfs organisatie-breed speelt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wens om de gehele inkoopfunctie in te richten of anders in te richten. Dit laatste kan spelen als u de ontwikkeling naar een regievoerende organisatie wenst. Ook kan het zijn dat u het inkoop/contractmanagement proces binnen alle projecten wenst te standaardiseren. Bij dit soort vraagstukken kunnen wij een doordacht adviesrapport leveren. Vanuit de organisatiedoelstellingen adviseren wij u op inhoud én proces een passende aanpak bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de huidige organisatie. Onze adviesrapporten kenmerken zich altijd door een zeer resultaatgerichte opzet die direct toepasbaar is.

Inkoopkracht

Soms heeft u als opdrachtgever geen behoefte aan een extern opgestelde inkoopdocumenten of adviesrapporten die in een vervolgtraject nog uitgevoerd moeten worden. Met name als er sprake is van een gewenste verandering, is er mogelijk behoefte aan iemand die het ‘gewoon’ doet en de organisatie meeneemt naar de eerstvolgende stap in de ontwikkeling. Wij kunnen u een CPO of kwartiermaker leveren die deze verandering voor u op gang brengt. Essentieel daarbij is natuurlijk de samenwerking met u als opdrachtgever. Ook hierbij geldt dat de te bereiken doelen helder en gedeeld moeten zijn, maar ook moet er een persoonlijke klik zijn. U mag van ons verwachten dat we deze voorwaarden bij de start goed verkennen, zodat de kans op een succesvol traject voor u zo hoog mogelijk is.

Wij komen graag in contact!

Het vakgebied van Opdrachtgeverschap en Procurement en vooral de ontwikkeling daarvan, houdt ons heel erg bezig. Wij denken dat we aan de vooravond staan van een grote spong voorwaarts en willen daarover graag met iedereen van gedachten wisselen.

Wie zijn wij?

Voor wie werken wij?

 • Rijkswaterstaat geleverde diensten: Projectcoaching Projectadvies Projectbeheersing Inkoopproducten Inkoopadvies Inkoopproducten

  Rijkswaterstaat
  geleverde diensten:
  Projectcoaching - Projectadvies - Projectbeheersing - Inkoopproducten - Inkoopadvies

 • Waterschap Brabantse Delta: Projectcoaching Projectadvies Projectbeheersing

  Waterschap Brabantse Delta
  geleverde diensten:
  Projectcoaching - Projectadvies - Projectbeheersing

 • CROW: Inkoopadvies

  CROW
  geleverde diensten:
  Inkoopadvies

 • Het WaterschapsHuis geleverde diensten: Inkoopproducten Inkoopadvies Inkoopkracht

  Het WaterschapsHuis
  geleverde diensten:
  Inkoopadvies - Inkoopproducten - Inkoopkracht

 • Waterschap Hollandse Delta: Inkoopproducten Inkoopadvies Inkoopkracht

  Waterschap Hollandse Delta
  geleverde diensten:
  Inkoopadvies - Inkoopproducten - Inkoopkracht

 • Gemeente Delft: Projectcoaching Projectadvies Projectbeheersing

  Gemeente Delft
  geleverde diensten:
  Projectcoaching - Projectadvies - Projectbeheersing

 • Gemeente Woerden: Inkoopadvies Inkoopkracht

  Gemeente Woerden
  geleverde diensten:
  Inkoopadvies - Inkoopkracht

Praktisch

Quintense BV
Molenlaan 258, 3055GL
Rotterdam