Privacy en Cookiebeleid Quintense website

Privacy en Cookiebeleid

Algemeen

Onze website zijn ontwikkeld en worden onderhouden door Quintense BV (hierna: Quintense). Op de inhoud en het gebruik van quintense.nl zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker in. Quintense behoudt het recht voor om zonder bericht de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van quintense.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Quintense en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van quintense.nl worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintense.


Beschikbaarheid

Wij spannen ons in om quintense.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van quintense.nl.


Betrouwbaarheid en verantwoording

Aan quintense.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Quintense is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van quintense.nl.

Bepaalde hyperlinks in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Quintense niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.


E-mail gebruik

Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e- mails bij Quintense vertrouwelijk worden behandeld.


Website gebruik

Quintense.nl maakt geen direct gebruik van cookies.


Geldende jurisdictie

Op deze termen en condities is Nederlands recht van toepassing. Ontstane conflicten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht gedaagde de mogelijkheid biedt binnen 1 maand nadat er een beroep op deze bepaling is gedaan te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Privacy en Cookiebeleid